KRIVIČNO PRAVO

Savetovanje i zaštita klijenata tokom krivičnih postupaka o poreskim krivičnim delima i drugim slučajevima ekonomske i koruptivne prirode.

NEKRETNINE

Saveti o ulaganju u kapitalnu izgradnju, pravna podrška za investitore, rešavanje sporova.

PRIVREDNO PRAVO

Savetovanje o korporativnim odnosima u svim oblastima privrede, pravna podrška u visokoprofitnim transakcijama, uključujući domaće i strane klijente.

PITANJA IMIGRACIJE

Imigraciono savetovanje po osnovu poslovanja, studiranja, braka, pomoć pri dobijanju dozvole za privremeni i stalni boravak u Republici Srbiji.

REŠAVANJE SPOROVA

Zastupanje interesa klijenata u sudovima i arbitražnim sudovima svih nivoa, u Ustavnom sudu, u trećim sudovima.

PORESKO PRAVO

Savetovanje o pitanjima srpskog i međunarodnog oporezivanja, procena poreskih rizika, rešavanje sporova sa poreskim organima na administrativni i/ili sudski način.