Kabinet RUS | Osnivanje, upravljanje i finansiranje

Osnivanje, upravljanje i finansiranje

 • Savetovanje u vezi sa izborom najoptimalnijeg poslovnog modela
 • Podrška u ostvarivanju podsticaja po osnovu investiranja pred Razvojnom agencijom Srbije i drugim nadležnim organima
 • Kompletna podrška prilikom osnivanja kompanija
 • Savetovanje i podrška u vezi sa upravljanjem kompanijom i uređivanjem odnosa između vlasnika kapitala
 • Pronalaženje najoptimalnijih načina finansiranja poslovanja sa stanovišta primenjive regulative
 • Komunikacija sa nadležnim organima i zastupanje u svim vrstama postupaka
Kabinet RUS | Ljudski resursi

Ljudski resursi

 • Usklađivanje radnopravne dokumentacije sa zakonskim zahtevima
 • Podrška u pripremi internih akata, procedura i politika
 • Podrška u kreiranju i implementaciji politika benefita za zaposlene
 • Savetovanje u osetljivim radnopravnim situacijama (kao što je evaluacija učinka zaposleni ili proglašenje viška zaposlenih)
 • Zastupanje u radnopravnim sporovima pred sudovima i u postupcima pred inspekcijom rada
Kabinet RUS | Ugovori i poslovanje

Ugovori i poslovanje

 • Savetovanje radi usklađivanja poslovnog modela sa srpskim zakonodavstvom
 • Podrška u pripremi i pregovaranju ugovora sa inostranim i domaćim kupcima / dobavljačima
 • Podrška u realizaciji naplate potraživanja
 • Savetovanje u sferi zaštite autorskih prava, intelektualne i industrijske svojine
 • Zastupanje u sporovima pred sudovima i arbitražama
Kabinet RUS | Transakcije i statusne promene

Transakcije i statusne promene

 • Predlozi za optimizaciju poslovanja u pripremi za transakciju prenosa vlasništva / statusnu promenu
 • Detaljna analiza poslovanja radi identifikacije rizika i prilika za unapređenje poslovanja – „due diligence“ i „health check“ procedura
 • Podrška prilikom pregovoranja uslova transakcije i priprema transakcione dokumentacije
 • Podrška u sprovođenju svih potrebnih postupaka pred nadležnim organima po okončanoj transakciji / statusnoj promeni
 • Podrška prilikom transfera zaposlenih, prava i obaveza, licenci i dozvola
Kabinet RUS | Transakcije sa inostranstvom

Transakcije sa inostranstvom

 • Savetovanje u vezi sa strukturama plaćanja prema inostranstvu
 • Kapitalne (investicije, zajmovi, krediti, hartije od vrednosti) i tekuće (uvoz i izvoz robe i usluga) transakcije
 • Savetovanje u vezi sa promenama poverioca i dužnika i prebijanjima potraživanja i dugovanja u transakcijama sa inostranstvom
 • Korporativne i bankarske garancije, jemstva, i druga sredstva obezbeđenja, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
 • Zastupanje u postupcima pred Narodnom bakom Srbije i komunikacija sa poslovnim bankama
Kabinet RUS | Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

 • Identifikovanje procesa obrade podataka o ličnosti i usklađivanje sa primenjivima zakonom i GDRP
 • Podrška u pripremi interne i ugovorne dokumentacije u sferi zaštite podataka o ličnosti
 • Podrška u komunikaciji sa nadležnim Poverenikom i zainteresovanim licima po podnetim prigovorima
 • Savetovanje i podrška u postupku uvoza, izvoza i prenosa podataka o ličnosti